Main Menu

Explore More

Portals

Fridley Public Schools

[Afaan Oromoo, Español, Hmoob, Soomaali]

Fridley Public Schools is accepting applications to serve in an interim capacity on the school board. This opening is to fill a seat vacated by Donna Prewedo, for a term from July through December 31, 2023.

The candidate must be:

 • At least 21 years of age
 • An eligible voter
 • Reside in the Fridley School District for at least 30 days prior to the appointment
 • Not convicted as a sex offender who is required to register pursuant to Minn. Stat. 243.166.

The candidate will be eligible to run for a four-year term in the November 7, 2023 election. Applications are accepted until June 2, 2023. The school board anticipates making the appointment on July 18, 2023.

Please fill out the application. Paper applications are also available in the District Office at Fridley High School. Please contact Ike Isaacson, director of human resources, at 763-502-5013 with any questions.


Fridley Public Schools gita hojii banaa boordii mana barumsaa kan yerootiif iyyannoowwan fudhachaa jira.

Fridley Public Schools boordii mana barumsichaa keessatti yeroof tajaajiluuf iyyannoowwan fudhachaa jira. Giti hojii banana kun bakka Donna Prewedo'n gadhiifame guutuuf yoo ta'u, Adoolessaa hanga Mudde 31, 2023'tti kan turudha.

Kaadhimamaan kanneen armaan gadi guutuu qaba:

 • Yoo xiqqaate umuriidhaan waggaa 21 ta'uu
 • Filataa ulaagaa guutu
 • Muudamuun dura yoo xiqqaate guyyoota 30'f Aanaa Mana Barumsaa Fridley keessa jiraachuu
 • Akkaataa seerawwan Mineesotaa 243.166'tti galmaa’uu kan qabu yakkamaa saalqunnamtii ta'ee kan itti hin murtoofne ta’uu.

Kaadhimamaan filannoo Sadaasa 7, 2023 gaggeeffamu irratti marsaa waggaa afuriif turu irratti hojjchuudhaaf dorgomuuf ulaagaa ni guuta. Iyyannoowwan hanga waxabajjii 2, 2023'tti ni fudhatamu. Boordiin mana barumsichaa muudamicha Adoolessa 18, 2023 akka murteessu ni eegama.

Iyyata kana guutaa. Iyyannoowwan waraqaan qophaa’an Waajjira Aanaa Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa Fridley keessattis ni argamu. Gaaffiilee kamiyyuu yoo qabaattan, maaloo Ike Isaacson, daayireektara humna namaa, 763-502-5013 irratti qunnamaa.


Las Fridley Public Schools están aceptando solicitudes para un puesto interino en la junta directiva escolar.

Las Fridley Public Schools están aceptando solicitudes para cubrir un puesto en forma interina en la junta directiva escolar. Se trata de una vacante que dejará Donna Prewedo, por un período que va desde julio hasta el 31 de diciembre de 2023.

El postulante debe:

 • Tener al menos 21 años de edad
 • Ser votante elegible
 • Residir en el Distrito de Fridley School durante al menos 30 días anteriores al nombramiento
 • No estar condenado como delincuente sexual que deba registrarse en virtud de las Leyes de Minnesota, 243.166.

El aspirante podrá postularse para un período de cuatro años en las elecciones del 7 de noviembre de 2023. Se aceptan solicitudes hasta el 2 de junio de 2023. La junta directiva escolar prevé efectuar el nombramiento el 18 de julio de 2023.

Llene la solicitud. Las solicitudes en papel también están disponibles en la Oficina del Distrito en Fridley High School. Si tiene preguntas, comuníquese con Ike Isaacson, director de Recursos Humanos, llamando al 763-502-5013.


Lub Tsev Kawm Ntawv Rau Pej Xeem Fridley tab tom txais cov ntawv thov txoj hauj lwm pawg thawj coj saib xyuas hauj lwm rau ib lub tsev kawm ntawv

Lub Tsev Kawm Ntawv Rau Pej Xeem Fridley tab tom lees txais cov ntawv thov los ua txoj hauj lwm nyob rau ib ntus ntawm pawg thawj coj ntawm lub tsev kawm. Qhov kev qhib no yog ua kom tiav qhov chaw zaum los ntawm Donna Prewedo, rau lub ncua sij hawm txij Lub Xya Hli Ntuj mus txog Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 31, 2023.

Tus neeg thov yuav tsum yog:

 • Hnub nyoog yam tsawg kawg 21 xyoos
 • Tus neeg muaj cai pov npav xaiv tsa
 • Nyob hauv Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Fridley yam tsawg 30 hnub ua ntej lub sij hawm teem tseg
 • Tsis raug txiav txim tias yog ib tug neeg ua txhaum cai fab kev sib daj sib deev uas yuav tsum tau sau npe raws li Minn. Stat. 243.166.

Tus neeg thov yuav muaj cai los sau npe xaiv tsa plaub xyoos hauv Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 7, 2023. Cov neeg thov raug lees txais kom txog rau thaum Lub Rau Hli Ntuj Tim 2, 2023. Pawg thawj coj hauv tsev kawm ntawv cia siab tias yuav teem caij rau Lub Xya Hli Ntuj Tim 18, 2023.

Thov sau kom tiav daim ntawv thov. Daim ntawv thov tseem muaj nyob rau hauv Cheeb Tsam Lub Chauj Lwm tnawm Tsev Kawm Ntawv Theem Siab Fridley. Thov tiv tauj rau Ike Isaacson, tus thawj coj ntawm cov peev txheej tib neeg, ntawm 763-502-5013 yog muaj lus nug.


Dugsiyada Dadweynaha ee Fridley waxay fureen qabashada codsiyada xubinta ku Meel Gaarka ah ee Guddiga Dugsiyada Dadweynaha 

Dugsiyada Dadweynaha ee Fridley waxay fureen qabashada codsiyada si booska sida ku meel gaarka ah u sii haynaya xubinta Guddiga Dugsiyada Dadweynaha. Qabashada codsiyada waxaa la bilaabay ka dib markii ay booskeedii si bannaysay Donna Prewedo, qofkii ku guuleysta xubinimada booskaas wuxuu sii haynayaa jagadaas laga bilaabo bisha July ilaa December 31, 2023.

Musharaxa xubintaan doonaya waa inuu ahaado:

 • Qof da’diisu tahay ugu yaraan 21 sano jir
 • Qof ka qeybgeli kara doorashada codbixinta 
 • Qof deganaa meel ka tirsan Degmada Dugsiga Dadweynaha ee Fridley ugu yaraan 30 maalmood ka hor inta aan booskaas loo magacaabin
 • Qof aan lagu xukumin dembiyo la xiriira galmo kaas oo looga baahan yahay inuu isdiiwaangeliyo si waafaqsan Sharciga Minn. Stat. 243.166.

Musharaxa ayaa xaq u yeelan doona inuu u tartamo booskaan doorashada soo socota oo jagadaas sii hayo muddo afar sano ah, doorashadaas waxay dhacaysaa November 7, 2023. Codsiyada waa la aqbalayaa illaa inta ka horreysa Juun 2, 2023. Guddiga Dugsiyada Dadweynuhu wuxuu filayaa inuu qof jagadaas u magacaabo inta ka horreysa July 18, 2023.

Fadlan buuxi codsiga. Codsiga oo waraaq ah ayaa sidoo kale laga heli karaa Xafiiska Degmada ee Dugsiga Sare ee Fridley. Fadlan kala xidhiidh Ike Isaacson, agaasimaha agabka shaqaalaha, oo telefoonkiisu yahay 763-502-5013 wixii su'aalo ah.